ISKOLAI HÁZIREND KIVONAT

ISKOLAI HÁZIREND KIVONAT

A tanuló kötelessége, hogy:

 • betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
 • tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
 • részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon,
 • rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen — képességeinek megfelelően — tanulmányi kötelezettségének,
 • érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében,
 • az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
 • biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
 • a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruha) magával hozza,
 • segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és tovább ­fejlesztését,
 • védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás,
 • ismerje és tartsa be a közlekedési, balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat,
 • az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, életkorához és alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg,
 • a tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelenjenek meg.
 • Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, rádió, magnó, mobiltelefon, egyéb híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) a tanulóknak nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
 • Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét, illetve a tanítás helyszínét csak tanári engedéllyel hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség.
 • Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.
 • A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz.
 • A tanítási órán minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz, és minden pedagógusnak joga van a zavartalan tanításhoz.
 • Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az ebédlőt.
 • Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola tűzvédelmi- és munkavédelmi felelősének irányításával.
 • A Nagyiskola felújítása miatt fokozottan ügyelni kell a balesetvédelemre a gyerekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt.
 • A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.
 • Szándékos vagy gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett.
 • Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
 • Ha a tanuló nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan.
 • Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függően fegyelmező intézkedések hozhatók.
 • A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer.
 • A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi.
 • Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.
 • Hivatalos ügyek intézésének rendje
 • A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.
 • Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva.
 • A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a gondnoki irodában vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik.
 • Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók.

 

Back to Top

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support