ISKOLAI HÁZIREND KIVONAT

ISKOLAI HÁZIREND KIVONAT

A tanuló kötelessége, hogy:

 • betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
 • tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
 • részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon,
 • rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen — képességeinek megfelelően — tanulmányi kötelezettségének,
 • érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében,
 • az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
 • biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
 • a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruha) magával hozza,
 • segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és tovább ­fejlesztését,
 • védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás,
 • ismerje és tartsa be a közlekedési, balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat,
 • az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, életkorához és alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg,
 • a tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelenjenek meg.
 • Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, rádió, magnó, mobiltelefon, egyéb híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) a tanulóknak nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
 • Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét, illetve a tanítás helyszínét csak tanári engedéllyel hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség.
 • Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.
 • A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz.
 • A tanítási órán minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz, és minden pedagógusnak joga van a zavartalan tanításhoz.
 • Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az ebédlőt.
 • Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola tűzvédelmi- és munkavédelmi felelősének irányításával.
 • A Nagyiskola felújítása miatt fokozottan ügyelni kell a balesetvédelemre a gyerekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt.
 • A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.
 • Szándékos vagy gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett.
 • Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
 • Ha a tanuló nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan.
 • Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függően fegyelmező intézkedések hozhatók.
 • A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer.
 • A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi.
 • Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.
 • Hivatalos ügyek intézésének rendje
 • A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.
 • Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva.
 • A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a gondnoki irodában vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik.
 • Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók.

 

Back to Top

Nagyítás